INFORMATIONER

INFORMATIONER

På denne side findes i alfabetisk orden en række informationer som foreningerne kan anvende i forhold til deres medlemmer.Affald

Kommunen udsender i januar affaldshåndbogen til alle ejere. De enkelte ejere kan kontakte kommunen for at få ændret størrelse af container eller tømmefrekvens. Der affaldssorteres i sommerhusområder fra foråret 2023. Foreningen bør lokalisere kuber til papir og glas.. Genbrugspladser er i Pandrup, Aabybro, Fjerritslev og Brovst. Det er muligt at få afhentet storskrald mod betaling.


Arkivalier

Foreningernes ældre arkivalier kan med fordel afleveres hos Egnssamlingen i Saltum. Dér vil de blive registreret, arkiveret og opbevaret under betryggende forhold og de vil kunne tilgås af alle.


Brandberedskab

Brand hører under Nordjyllands Beredskab.  De fleste brandhaner er under afvikling (kommunen). Hvis foreningen er i brandfarligt område, bør foreningen udarbejde beredskabsplan, så der er overblik over flugtvejene. Planen bør koordineres med kommune og beredskab. Der kan overvejes at anskaffe branddaskere. De enkelte ejere bør anskaffe metalspande til grillaffald og vandslanger. Hvis der er bunker af brændbart materiale, bør ejer kontaktes. Kan det ikke ske, kan kommunen kontaktes.


Eksempler på beredskabsplaner

Eksempel 1 - Blokhus

Eksempel 2 - Saltum Strand

Eksempel 3 - Saltum Strand A5 opslag 3 sprog


Byggesager

Afsluttede byggesager er registreret på Fil-arkiv.dk. Foreningen bør afklare, om den er påtaleberettiget – det vil være tinglyst eller fremgå af lokalplan. Hvis foreningen er påtaleberettiget, bør den fastlægge en linje, så der ikke udøves forskelsbehandling. Selv om foreningen ikke formelt er påtaleberettiget, vælger kommunen ofte at spørge foreningen om dens holdning til en dispensation. Foreningen bør svare på sådanne henvendelser. ”Fremtidens sommerhus” fra oktober 2011 er afsæt for dispensationer og byggetilladelser.


CVR-nummer

Foreningen bør have et cvr.nummer. Det er nødvendigt for at oprette bankkonto og for at få post fra bl.a. kommunen. Registreringen skal fornyes hvert 3. år. Foreningen bør afklare hvem, der holder øje med e-boksen.


Drænoplande

32 steder mellem Rødhus og Løkken er grundvandet sænket for at give mulighed for nedsivning fra septiktanke. Anlæggene vedligeholdes af JFAS. Hvis der er sådanne anlæg i foreningens område, bør foreningen holde sig orienteret om årlige tømninger af rørene. Hvis anlæggene ikke fungerer optimalt, vil grundvandstanden være for høj.


Facebookgruppe

En lukket facebookgruppe kan være en god kommunikationskanal. Pas på persondata. Husk at få omregistreret administrator ved udskiftning i bestyrelsen.


Formandsmøde

Kommunen indbyder årligt til orienteringsmøde onsdag før Kr. Himmelfartsdag. Dagsorden er fastlagt sammen med SSJK, og den indeholder som regel et par hovedemner og nogle få aktuelle sager. Der er grundige referater, som foreningen kan slå op i. Er foreningen registreret hos kommunen? Husk at ajourføre oplysninger ved formandsskifte.


Forsikring

Hvis foreningen ejer arealer, bør den have en grundejersikring. Hvis foreningen har arbejdsdage skal den have arbejdsskadeforsikring. Herudover kan bestyrelsesansvarsforsikring overvejes. Fritidshusejernes Landsforeningen (FL) tilbyder forsikringer.


Fritidshusejernes Landsforening (FL)

Din forening kan vælge at indmelde sig i FL.

FL varetager interesserne for alle fritidshusejere. 

Link til hjemmeside

Se særligt Nyhedsbreve

Bemærk: Undgå at forveksle FL med forenignen "Fritidshusejerne".


Fællesarealer

I de fleste områder er der store fællesarealer. Foreningen bør afklare hvem, der ejer disse. Ofte er det fællesarealer for en mindre bebyggelse, og foreningen kan forestå de fornødne vedligeholdelsesopgaver. Hvis arealerne er ”herreløse”, kan bestyrelsen overveje, om foreningen kan få tilkendt ejendomsretten.


Grundvandstand

Da alene spildevand kloakeres, vil der kunne stå vand i foreningens område. Det kan skyldes, at grøfter og rør er stoppet. Foreningen bør derfor have overblik. Hvis der står vand i grøfter, bør årsagen findes ved at følge grøfterne, indtil årsagen er fundet. Herefter kan afklares hvem, der har forsømt pligt til vedligeholdelse af grøften. Ofte er der tale om private vandløb, hvor bredejerne har ansvaret.


Hjemmesider

Mange foreninger har egne hjemmesider. Sådanne bedes indberettet til SSJKs hjemmeside. Hvis hjemmesiderne er offentlige, skal  foreningen være omhyggelig med at rense referater m.v. for persondata. Foreningen bør checke, at dens område er korrekt registreret på SSJKs hjemmeside, idet denne ofte benyttes af ejendomsmæglere m.v.


Hjertestarter

Foreningen bør checke, at hjertestartere i området er registreret på app Tryg Hjertestarter. Foreningen kan anskaffe og opsætte hjertestarter og deltage i eftersyn af, om hjertestarterne fungerer.


Se vejledning om anskafelse af hjertestarter her.


Hybenroser

Rynket rose er en invasiv plante, der bør bekæmpes.  Foreningen kan være tovholder på bekæmpelsesprojekter. Der henvises til kommunens notat 27.06.2016. Roundup er ikke forbudt, men kan ikke alene løse problemet.

Notat 1 om bekæmpelse af hybenroser Kilde: Sommerhusforeningen Rødhus Klit og Naturstyrelsen.

Notat 2 om bekæmpelse af hybenroser Kilde: Jammerbugt Kommune


Indbrud

Foreningen kan fungere som informator ved indbrud i området – det kan bremse udbredelsen og mindske følgeskader på husene. Ejerne kan tilmelde sig app Nabohjælp.


Internet

I de fleste områder har Norlys lagt fiberkabler. Hvis det ikke er sket i foreningens område, kan der samarbejdes med Norlys om udbredelse. 


Hvis der ikke er internet i området, kan foreningen kontakte kommunen for ansøgning til bredbåndspulje.


Følgende leverandører kan levere internet på Norlys fiber: STOFA, YouSee, MaxSpeed, altibox, Hiper, Kviknet, Fastspeed, Bolignet, Norlys, Waau og JetNet.


Se mere på dette link.


Kloakering

Sommerhuse vil normalt enten være kloakeret (spildevandskloakering) eller have septiktanke.  Regnvand skal i begge situationer holdes på egen grund. Separatkloakering er alene i bymæssige områder. Septiktankene tømmer årligt af Slamson, der udfører arbejdet for JFAS. Kloakanlæg tilhører JFAS, der er et selvstændigt selskab ejet af kommunen.


Kontingent

Opkrævning kan overlades til JFAS. Hvis det sker til andre, skal der oprettes persondatabehandlingsaftale. Hvis der ikke er medlemspligt i foreningen, bør bestyrelsen afholde sig fra at overgive krav til incasso. Nogle foreninger opdeler kontingent i en foreningsdel og en vejvedligeholdelsesdel – det er den ingen grund til, med mindre vedtægterne foreskriver det.


Kystbeskyttelse

Naturstyrelsen står for klitter og strand. På strækningen Rødhus til Grønhøj  gennemføres årlige klitsyn. Hvis der i foreningens område er en af de nummererede stier, bør foreningen deltage og tilkendegive, om stier ønskes dækket med halm (staten) og/eller flis (kommunen). Foreningen bør følge kystlinjens udvikling og evt. tage kontakt til kommunen for samarbejde efter Kystbeskyttelsesloven, hvis sommerhuse er truet.


Lokalplan

Foreningen bør kende planlægningen for området. Lokalplaner tinglyses ikke længere, men kan findes på ois.dk. Tinglyste byplanvedtægter m.v. gælder normalt fortsat, og foreningen bør holde styr på disse. Ofte er der i sommerhusområder også gamle deklarationer, der stadig kan have betydning.


Mårhund

Indberettes til Jægerforbundet, der står for regulering.


Persondata

Foreningen skal have en skriftlig politik (der i vejledningen kaldes en fortegnelse). Der bør ikke indsamles flere data end nødvendigt. Gamle data skal slettes. Data bør ikke udleveres til andre uden samtykke. Justitsministeriet har i december 2018 udarbejdet vejledning for frivillige foreninger.


Sandflugt

Sandflugtsbekæmpelsens omfang fastlægges på det årlige klitsyn, hvor det besluttes hvor og hvor meget der skal dæmpes. Dæmpningsarbejdet består hovedsageligt af plantning af hjelme, pålæggelse af kvas, påkørsel af halm på stierne og opsætning af faskiner. Desuden føres opsyn med klitternes tilstand.

Planer for klitsyn og rapporter kan findes på Naturstyrelsens web-side.

Klitsyn rapport 2018

Klitsyn rapport 2016


Telefon

You See har forsyningspligt (fastnet). Kapaciteten er ofte for lille til større datamængder. Foreningen bør holde sig orienteret om mobildækningen. Der er forskellige leverandører. I visse områder er man henvist til telefoni via internet, der kræver 4G-telefon.


Vandværk

Foreningen bør koordinere medlemmernes interesser i vandværket. Vandværket vil være forbundet med nabovandværker a.h.t. forsyningssikkerheden.


Vedtægter

Foreningens vedtægter er grundlag for foreningens arbejde. Bestyrelsen bør sikre at have et underskrevet eksemplar, så der ikke opstår tvivl om hvilke vedtægter, der er gældende. Hvis der er medlemspligt, er vedtægterne godkendt af kommunen. Bestyrelsen bør sikre, at evt. ændringer også er godkendt. Bestyrelsen skal sikre, at opgaver falder ind under formålet. F.eks. kan en forening med medlemspligt ikke holde årlig sommerfest for foreningens regning. Det bør være klart, om der kan stemmes med fuldmagt,  hvem der tegner foreningen, og at medlemmer ikke hæfter for foreningens forpligtelser.


Veje

De fleste veje er private fællesveje. Ofte er tinglyst, at foreningen skal forestå vedligeholdelse. I så fald er der normalt også tinglyst medlemspligt. Hvis det ikke er tilfældet, kan foreningen på frivilligt basis forestå vedligeholdelse. Foreningen kan ikke inddrive udgifter hos ikke-medlemmer. I områder uden foreningen forestår kommunen ofte vedligeholdelsen og opkræver betaling herfor hos ejerne. Foreningen kan ikke forbyde f.eks. lastbiler at køre på vejen. Opsætning af skilte kræver tilladelse fra kommune og politi.