hastighed

Hastighedsbegrænsning i sommerhusområderne


Der er to veje at gå:


  1. Hastighedsregulering med vejskilte og maksimal tilladte hastighed
  2. Kampagner "Fornuft og hensyn"


1. Hastighedsregulering med vejskilte og maksimal tilladte hastighed


Mange sommerhusejere ønsker ofte lavere kørselshastigheder i deres områder, og her er Jammerbugt gerne behjælpelig med råd og vejledning, ligesom de som den lokale vejmyndigheden der kan indstille en sag til politiets afgørelse, har en positiv forhåndsindstilling til eventuelle begrænsninger.

Kommunens samarbejde med Nordjyllands Politi er formaliseret, men uformelt omkring ændring af en lokal hastighedsgrænse på en given vejstrækning. Når det er sagt skal nævnes at politiets sagsbehandling er styret at Vejdirektoratets vejledning til bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser, og derfor håndteres inden for nogle klare afgrænsninger.

Disse grænser betyder forenklet, at hvis forholdene for en vejstrækning taler for en lavere hastighedsgrænse end den generelle kan den fastsættes ned til 50,40 eller 30 km i timen. Nedsættelser under en hastighed på 30 km vil kun være mulig ved helt særlige forhold som f.eks. legeområder eller hvor vejforløb med særligt som dårlige oversigtsforhold, snævre kurver eller smalle vognbaner gør det direkte påkrævet af hensyn til sikkerheden for fodgængere eller cyklister. Det betyder også, at der ikke kan ske hastighedsændringer p.g.a. subjektive oplevelser som støj, støv, chikane mv., ligesom måling af aktuelle hastigheder, ulykkesstatistik m.v. oftest vil skulle indgå i en vurdering og sagsbehandling.

Har jeres forening konkrete ønsker, kan vi klart anbefale, at I indledningsvis kontakter Jammerbugt Kommune ved Marie Moselund Vad, Team Vej og Trafik (direkte nr. nr. 72577334), og som gerne rådgiver jer om en ansøgning samt evt. er behjælpelige med at finde relevant data til vurdering af en vejstrækning, herunder trafik tal og ulykkesregistrering. Ansøgningsprocessen vil være:


  • Ansøger skal beskrive og begrunde årsagen til den ønskede hastighedsgrænse
  • Jammerbugt Kommune (Vejmyndigheden) drøfter ønsket med politiet
  • Hvis politiet kan imødekomme ønsket, skal ansøger udarbejde skilte og afmærkningsplan samt plan for evt. anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Udgifterne hermed vil som hovedregel skulle afholdes af ansøger.


PS: Ønsker du selv at dykke ned i reglerne henviser vi særligt til Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser, bl.a. §6 stk. 3 og §8 stk. 2


Gå til toppen


2. Kampagne: "Fornuft og hensyn!"

OBS: Bestilling af skilte i 2023 er lukket, da alle 100 skilte er afsat.


Hvordan kan vi i fællesskab påvirke trafikadfærden i sommerhusområderne?


Vi har talt med en foreningskollega i Odder, som har gennemført et initiativ på området med godt resultat.

Læs og se her: https://www.tv2ostjylland.dk/odder/sjove-skilte-skal-faa-farten-ned-paa-smaa-sommerhusveje


Den positive tone og de muntre skilte har haft en god virkning på hastighed og hensyntagen, ligesom det blandt de der færdes i området, har skabt en god opmærksomhed og dialog om adfærden på vejene i sommerhusområderne.


SSJK har derfor forberedt at et lignende initiativ kan gennemføres hos vores medlemsforeninger, og Jammerbugt Kommune har meldt sig klar til at støtte op om initiativet, og meddelt de er klar til at dække vores direkte omkostninger (ca. kr. 50.000) til skilteproduktion af 100 skilte med tosidet tryk, samt indhentning af Nordjyllands Politis godkendelse af skiltningen.


De 100 skilte der produceres vil efter bedste evne blive fordelt til foreningens medlemmer, som derefter er "ejere" af skiltene og skiltningen i deres lokalområde.


Det forventes at skiltene vil være pæne i 3-4 år ved en skiltning hen over sommerhalvårene, og at skiltene vil være klar til distribution medio maj 2024.


Medlemsforeninger skal respektere følgende ved opsætning af skiltene og har selv ansvaret for korrekt opsætning:


Politiets krav: ”Så længe plakaterne ikke opsættes i oversigtsarealer og de ikke konflikter med afstandskrav, så har Nordjyllands Politi ingen indvendinger.”

Det kræver stadig tilladelse fra grundejerne/grundejerforeningerne, og kravene om ikke at opsætte i oversigtsarealer og tæt ved kryds skal også følges.


Gå til toppen