INDSATSOMRÅDER

INDSATSOMRÅDER


Foreningens bestyrelse udpeger indsatsområder, det er områder hvor foreningen skal påvirke udviklingen gennem dialog med medlemsforeningerne og myndighederne, fx Jammerbugt Kommune.

Kontakt den ansvarlige for området, hvis du og din forening har spørgsmål, kommentarer, tanker, idéer etc.

Find kontaktinformation her.

Under menu-punktet: "Informationer" findes en række informationer om mere statiske emner.

Under menu-punktet: "Aktuelt" findes aktuelle sager, som vi  holder øje med og formidler når der er nyt


Hastighedsbegrænsning i sommerhusområderne

Emnet er flyttet til fanen "Informationer".


Se punktet "Hastighedsbegrænsning" under Informationer


Tilbage til oversigten
Renovation

Ansvarlig: Jørn Andersen og Peter Møller Nielsen

Opdateret: 21. juli 2024


Der er udfordringer med tilkørselsforhold, bl.a. krav om vendemulighed til skraldebilerne, vejbredde etc., særligt da de kun må bakke begrænset og kun lige ud.


SSJK mener, at de aftaler der er indgået med renovatørerne er utilstrækkelige. Der ses flere eksempler på, at der stilles voldsomme krav til sommerhusejerne om ændring af vejbredde, vendepladser etc. De påbud sommerhusejerne får i disse situationer mener vi ikke er rimelige, de er ude af proportion, sommerhusejere pålægges i nogle tilfælde urimelige byrder.


Sommerhusejerne meddeles, at renovationen stoppes såfremt de ikke opfylder kravene.


SSJK arbejder med afklaring af de juridiske forhold bag renovationsordningen.


Alternativet til afhentning på hver matrikel kan være små (mindre end 20 husstande) fælles anlæg. Omkostninger og myndighedsarbejde/ansøgninger med etablering samt vedligeholdelse påhviler sommerhusejerne.


"Affaldshåndbogen" udsendes med post til alle sommerhusejere. 

Der er meget mere info her på kommunens hjemmeside


Dokumenter

15.07.2024 Brev til Christian Hem, formand TMU - Problemer med renovation

01.02.2024 Brev til Michael Krogsgaard, formand TMU - Evluering af renovation

Maj 2022 SSJK Notat om forventet løsning

Kommunens præsentation af ny renovationsordning ved møde med SSJK 26. januar 2023

Affalds- og ressourceplan 2014-2024
Tilbage til oversigten

Vurderinger af fællesarealer og vejarealer

Ansvarlig: Peter Møller Nielsen


Vi forsøger at fremskaffe information om emnet.

Medlemsforeningernes viden og erfaringer vil være en hjælp.


Revisionsfirmaet BDO og Finans.dk har denne information:

https://finans.dk/erhverv/ECE16845891/boligejere-skal-til-at-betale-grundskyld-for-faellesomraader/

- og denne:

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2024/grundejerforeninger-skal-betale-grundskyld-fra-2025


Det gode råd

Foreningerne skal sørge for, at deres adkomst til sådanne arealer er tinglyste, og at foreningens cvr nummer er registreret i tingbogen. Er det ikke tilfældet, får foreningen ingen besked og kan ikke reagere. Arealerne får BFE-numre, som er de numre, der skal bruges til vurderingen, der er planlagt til næste år. 


Information fra Fritidshusejernes Landsforening
De fællesarealer, som er ejet af en grundejerforening, skal ifølge den nye lov kategoriseres som ”ubebygget erhvervsgrund” og vurderes til en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmater for et almindeligt familiehus med samme beliggenhed. Og det kan, ifølge BDOs beregninger, løbe op i et større beløb for den enkelte boligejer.


Hvis du vil læse hele loven, som den foreligger nu så gå til www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1510

Loven § 34 stk. 1, nr. 8 ”Rekreativt areal” og jfr. § 34 c, stk. 2. ” Stk. 2. For ejendomme, der er omfattet af § 34, stk. 1, nr. 8, ansættes en grundværdi ud fra en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmeter grundareal for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed som ejendommen og en grund af standardstørrelse. Ejendommens grundværdi ansættes endvidere på baggrund af den pågældende ejendoms grundareal.”

Danmarks Demokraterne har stillet et spørgsmålet til ministeren i 2023.


Det interessante er svaret fra ministeren fra 2023. I svaret findes baggrunden for, hvorfor fællesarealer bliver vurderet som "ubebygget erhvervsgrund" selvom lokalplaner gør, at området ikke kan udstykkes.

Spørgsmål
Kan ministeren bekræfte, at grundejerforeningers veje og fællesarealer, der ifølge lokalplan ikke må bebygges, også fremadrettet vil blive vurderet til kroner nul eller på anden vis undtaget for beskatning i den nye ejendoms-vurderingslov?


Svar
Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Vurderingsstyrelsen:


”Ejendomme ejet af grundejerforeninger, der består af fællesarealer og vej, der ifølge lokalplan ikke må bebygges, vil i forbindelse med vurderingen blive kategoriseret som en ubebygget erhvervsgrund, jf. ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 4.


Grunde af denne type, der ikke kan bebygges, og som ikke er registreret som vej i matriklen, kategoriseres som rekreativt areal, og vurderes til en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmeter grundareal for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed som ejendommen og en grund af standardstørrelse, jf. ejendomsvurderingslovens § 34, stk. 1, nr. 8, henholdsvis § 34 c, stk. 2.


Arealer, der er registreret som vej i matriklen, vil fortsat blive vurderet til 0 kroner, hvilket
er en videreførelse af tidligere praksis.


Der vil ikke blive udarbejdet foreløbige vurderinger for ejendomme, der tidligere har været vurderet til 0 kr., jf. ejendomsvurderingslovens § 89 d. stk. 9, nr. 2.


Der vurderes ikke at være hjemmel til at undtage private grundejerforeninger fra vurdering efter ejendomsvurderingsloven.”


Tilbage til oversigtenBekæmpelse af invasive arter

Ansvarlig: Jørgen Hein


Indsats besluttet på Generalforsamlingen den 21. april 2024.


Nærmere følger.Tilbage til oversigten


Nye indsatsområder


Har du forslag til indsatsområder som din forening ønsker at SSJK skal tage op og arbejde med, så tag kontakt til bestyrelsen.
Tilbage til oversigten