AKTUELT

AKTUELT

Foreningens bestyrelse udpeger aktuelle emner, som vi holder øje med og formidler når der er nyt.


Kontakt den ansvarlige for området, hvis du og din forening har spørgsmål, kommentarer, tanker, idéer etc.

Find kontaktinformation her.

Under menu-punktet: "Informationer" findes en række informationer om mere statiske emner.

Under menu-punktet: "Indsatsområder" findes emner hvor foreningen søger at påvirke udviklingen gennem dialog med medlemsforeningerne og myndighederne, fx Jammerbugt Kommune


Vurderinger af fællesarealer og vejarealer

Ansvarlig: Peter Møller Nielsen


Vi forsøger at fremskaffe information om emnet.

Medlemsforeningernes viden og erfaringer vil være en hjælp.


Revisionsfirmaet BDO og Finans.dk har denne information:

https://finans.dk/erhverv/ECE16845891/boligejere-skal-til-at-betale-grundskyld-for-faellesomraader/

- og denne:

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2024/grundejerforeninger-skal-betale-grundskyld-fra-2025


Det gode råd

Foreningerne skal sørge for, at deres adkomst til sådanne arealer er tinglyste, og at foreningens cvr nummer er registreret i tingbogen. Er det ikke tilfældet, får foreningen ingen besked og kan ikke reagere. Arealerne får BFE-numre, som er de numre, der skal bruges til vurderingen, der er planlagt til næste år. 


Information fra Fritidshusejernes Landsforening
De fællesarealer, som er ejet af en grundejerforening, skal ifølge den nye lov kategoriseres som ”ubebygget erhvervsgrund” og vurderes til en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmater for et almindeligt familiehus med samme beliggenhed. Og det kan, ifølge BDOs beregninger, løbe op i et større beløb for den enkelte boligejer.


Hvis du vil læse hele loven, som den foreligger nu så gå til www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1510

Loven § 34 stk. 1, nr. 8 ”Rekreativt areal” og jfr. § 34 c, stk. 2. ” Stk. 2. For ejendomme, der er omfattet af § 34, stk. 1, nr. 8, ansættes en grundværdi ud fra en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmeter grundareal for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed som ejendommen og en grund af standardstørrelse. Ejendommens grundværdi ansættes endvidere på baggrund af den pågældende ejendoms grundareal.”

Danmarks Demokraterne har stillet et spørgsmålet til ministeren i 2023.


Det interessante er svaret fra ministeren fra 2023. I svaret findes baggrunden for, hvorfor fællesarealer bliver vurderet som "ubebygget erhvervsgrund" selvom lokalplaner gør, at området ikke kan udstykkes.

Spørgsmål
Kan ministeren bekræfte, at grundejerforeningers veje og fællesarealer, der ifølge lokalplan ikke må bebygges, også fremadrettet vil blive vurderet til kroner nul eller på anden vis undtaget for beskatning i den nye ejendoms-vurderingslov?


Svar
Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Vurderingsstyrelsen:


”Ejendomme ejet af grundejerforeninger, der består af fællesarealer og vej, der ifølge lokalplan ikke må bebygges, vil i forbindelse med vurderingen blive kategoriseret som en ubebygget erhvervsgrund, jf. ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 4.


Grunde af denne type, der ikke kan bebygges, og som ikke er registreret som vej i matriklen, kategoriseres som rekreativt areal, og vurderes til en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmeter grundareal for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed som ejendommen og en grund af standardstørrelse, jf. ejendomsvurderingslovens § 34, stk. 1, nr. 8, henholdsvis § 34 c, stk. 2.


Arealer, der er registreret som vej i matriklen, vil fortsat blive vurderet til 0 kroner, hvilket
er en videreførelse af tidligere praksis.


Der vil ikke blive udarbejdet foreløbige vurderinger for ejendomme, der tidligere har været vurderet til 0 kr., jf. ejendomsvurderingslovens § 89 d. stk. 9, nr. 2.


Der vurderes ikke at være hjemmel til at undtage private grundejerforeninger fra vurdering efter ejendomsvurderingsloven.”


Tilbage til oversigtenNy Postlov

Ansvarlig: John A. HunderupSe seneste status og opsamling på forløbet, samt ikke mindst anbefalingen til sommerhusejerne:
Vent med at gøre noget. - Se notatet her!Der er en ny postlov i høring med høringsfrist den 20. august 2023 og et revidret udkast med høringsfrist den 10. novevber 2023.


Høringssvarene og forslaget kan ses på Høringsportalen - her.


Se også dette link fra Folketinget: Klik her.


I det første forslag lå bl.a., at alle sommerhusområder - uanset hvornår de er udstykket - skulle anvende et fælles postkasseanlæg.

Det er i den reviderede udgave ændret til, at der kun skal være fælles postkasseanlæg i områder udstykket efter 1973.


Deet reviderede forslag rejser fortsat en række uklarheder, spøgsmål og problemer, da der ikke findes fælles postkasseanlæg i alle områder udstykket efter 1973:


  • Hvor skal der findes arealer til opsætning af fælles postkasseanlæg?
  • Skal der eksproprieres? - Er det meningen at fællesarealer skal anvendes?
  • Hvor store eller små områder skal et anlæg dække?
  • Hvem skal stå for det? Kommunen, sommerhusejerne, grundejerforeningerne?
  • Der vil være omkostninger til arealer og anlæg
  • Vi modtager særdeles få adresserede breve i vores sommerhuse, og der er ikke længere mulighed for omadressering fra vores hjemadresse
  • Hvorfor tænker man ikke i mere moderne løsninger, som de boksløsninger der anvendes til pakker?


SSJK har, efter henvendelse til Borgmesteren, indgivet høringssvar til det første udkast sammen med Jammerbugt Kommune.

Emnet var på dagsordenen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2023. Se punkt 81 på dagsordenen.


Efter høringerne er forslaget blevet ændret. Således afsnittet om sommerhusområderne:


Ӥ9
Stk. 3. I fritidshusområder skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, hvis der i fritidshusområdet ikke er etableret centralt placerede brevkasseanlæg. I fritidshusområder, som er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg. Betegnelsen fritidshuse omfatter også kolonihavehuse (haveforeningshuse). Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at afsætte det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritids-husejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.”

Der findes imidlertid områder der er udstykket efter 1973, hvor der ikke er opstillet fælles postkasseanlæg!


Vi har derfor opfordret JK til, at begge parter indgiver et 2. høringssvar på det reviderede udkast.


Dokumenter

SSJK's 1. høringssvar - Klik her

JK's 1. høringssvar - Klik her


Se SSJK's 2. høringssvar - Klik her

Se JK's 2. høringssvar - Klik her


Se også 1. høringssvar fra FL (Fritidshusejernes Landsforening) - Klik Her


Da kravet om fællesanlæg i udstykninger efter 1973 er fastholdt i den reviderede postlov anholder FL fortsat det umulige i dette krav.


Se notat fra FL - Klik her


SSJK støtter FL i denne henvendelse og har givet FL ok til at fremføre synspunkterne på SSJK's vegne.


Tilbage til oversigtenNaturnationalpark Tranum

Ansvarlig: Flemming Pedersen


Status pr. 17.02.2023:

I regeringsgrundlaget af december 2022 fremgår det stadig, at det er regeringens holdning at de 

15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres, som planlagt. Dog er der et arbejde omkring involveringen af lokale kommunalbestyrelser/byråd i den fremtidige drift mv.  Ligeledes skal dispensationsmuligheder fra dyrevelfærdsloven evalueres, så dyrevelfærden sikres i naturnationalparkerne” (Regeringsgrundlaget DEC 22 side 34).

 

På Naturstyrelsen hjemmeside er sidste opdatering fra 3. oktober 2022. Derfor har jeg rettet en henvendelse til Helle Lyngbak (Projektleder Naturnationalpark Tranum / Vendsyssel) omkring en status for projektet.

Det er rigtigt, at der ikke er sket så meget omkring Naturnationalpark Tranum siden folketingsvalget blev udskrevet i oktober. Det er helt sædvanligt, at statslige projekter med en vis politisk interesse sættes på pause i forbindelse med et valg. For naturnationalparkernes vedkommende afventer vi en klar tolkning af teksten i regeringsgrundlaget, og først når vi har den, kan vi igen agere lokalt. Jeg har ikke noget kvalificeret bud på, hvornår det bliver”.


Status pr. 9.11.2022:

De mange høringsforslag er samlet og på baggrund af disse har naturstyrelsen udarbejdet et høringsnotat (OKT 22). Notatet er placeret på foreningens hjemmeside. Så pt. afventer vi naturstyrelsen/regeringens næste udspil mod en endelig godkendelse.


Dokumenter

Høringsnotat oktober 2022 - Link til Naturstyrelsens hjemmeside

Status pr. 29. september 2022

Status pr. 9. september 2022

Statusnotat pr. juni 2022

Naturstyrelsens web-side om Naturnationalpark Tranum

Slides fra generalforsamingen april 2022


Tilbage til oversigten


Sti 100: Udvikling og forlængelse

Ansvarlig: Flemming Pedersen


Dokumenter

Status fra projektlederen, november 2022

220902 Møde med projektleder om linieføringen

Status pr. august 2022

Kommunens præsentation, maj 2022

Kort Blokhus - Løkken - Sti-100Vision for sti-100

Destination Blokhus-Løkken skal bindes sammen af en styrket rekreativ infrastruktur, - et stisystem, som vil forstærke den fysiske og mentale forbindelse mellem de to kystbyer og bidrage til oplevelsen af en samlet destination. Stisystemet vil gøre de mange oplevelser i geografien tilgængelige for bløde trafikanter og ikke mindst være en oplevelse i sig selv: glæden ved at bevæge sig rundt i ferielandet. Den rekreative infrastruktur skal inspirere og medvirke til at flytte færdsel fra bil til cykel eller til fods og dermed bidrage direkte ind i såvel en klima- som en sundhedsdagsorden. 

 

Formål med sti-100 projektet

Projektets formål er – ved at styrke den rekreative infrastruktur med Sti100 som rygrad – at binde Destination Blokhus-Løkken sammen og dermed styrke oplevelsen af at bevæge sig i én samlet destination.

Status pr. april 2023 fra projektlederen


"Vi har – i samarbejde med grundejerforeningerne – fundet et egnet tracé for Sti100.

Ligeledes har Hjørring Kommune fundet et forløb igennem Nybæk Plantage, og videre op til Løkken, hvor man kommer under hovedvejen oppe ved turistbureauet/busstationen/SuperBrugsen.

 

Stien vil bl.a. benytte sig af eksisterende stier og gå over fællesarealer i sommerhusområderne. Disse arealer tilhører mange steder de omkringliggende sommerhuse i ideelle anparter. Det er varierende antal anparter i de forskellige områder – det varierer fra 30 til 150 ideelle anparter i de enkelte områder. Sammenlagt berører tracéet arealer ejet af 435 ideelle anparter, hertil kommer 7 lodsejere udenfor sommerhusområderne.

Vi har været i kontakt med landinspektør, som anbefaler ekspropriationsproces. Kommunalbestyrelsen har på seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendt at ekspropriationsproces igangsættes.

 

Vi er nu i gang med udbud af landinspektøropgaven.

Vi planlægger at afholde et informationsmøde hvor de 435 ideelle anparter inviteres.

 

Herefter følger rådgiverudbud i forhold til detailprojektering mm."Tilbage til oversigten


Tidsplan pr. december 2023