AKTUELT

AKTUELT

Foreningens bestyrelse udpeger aktuelle emner, som vi holder øje med og formidler når der er nyt.


Kontakt den ansvarlige for området, hvis du og din forening har spørgsmål, kommentarer, tanker, idéer etc.

Find kontaktinformation her.

Under menu-punktet: "Informationer" findes en række informationer om mere statiske emner.

Under menu-punktet: "Indsatsområder" findes emner hvor foreningen søger at påvirke udviklingen gennem dialog med medlemsforeningerne og myndighederne, fx Jammerbugt Kommune


Ny Postlov

Ansvarlig: John A. Hunderup


Der er en ny postlov i høring med høringsfrist den 20. august 2023 og et revidret udkast med høringsfrist den 10. novevber 2023.


Høringssvarene og forslaget kan ses på Høringsportalen - her.


Se også dette link fra Folketinget: Klik her.


I det første forslag lå bl.a., at alle sommerhusområder - uanset hvornår de er udstykket - skulle anvende et fælles postkasseanlæg.

Det er i den reviderede udgave ændret til, at der kun skal være fælles postkasseanlæg i områder udstykket efter 1973.


Deet reviderede forslag rejser fortsat en række uklarheder, spøgsmål og problemer, da der ikke findes fælles postkasseanlæg i alle områder udstykket efter 1973:


  • Hvor skal der findes arealer til opsætning af fælles postkasseanlæg?
  • Skal der eksproprieres? - Er det meningen at fællesarealer skal anvendes?
  • Hvor store eller små områder skal et anlæg dække?
  • Hvem skal stå for det? Kommunen, sommerhusejerne, grundejerforeningerne?
  • Der vil være omkostninger til arealer og anlæg
  • Vi modtager særdeles få adresserede breve i vores sommerhuse, og der er ikke længere mulighed for omadressering fra vores hjemadresse
  • Hvorfor tænker man ikke i mere moderne løsninger, som de boksløsninger der anvendes til pakker?


SSJK har, efter henvendelse til Borgmesteren, indgivet høringssvar til det første udkast sammen med Jammerbugt Kommune.

Emnet var på dagsordenen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2023. Se punkt 81 på dagsordenen.


Efter høringerne er forslaget blevet ændret. Således afsnittet om sommerhusområderne:


Ӥ9
Stk. 3. I fritidshusområder skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, hvis der i fritidshusområdet ikke er etableret centralt placerede brevkasseanlæg. I fritidshusområder, som er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg. Betegnelsen fritidshuse omfatter også kolonihavehuse (haveforeningshuse). Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at afsætte det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritids-husejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.”

Der findes imidlertid områder der er udstykket efter 1973, hvor der ikke er opstillet fælles postkasseanlæg!


Vi har derfor opfordret JK til, at begge parter indgiver et 2. høringssvar på det reviderede udkast.


SSJK's 1. høringssvar - Klik her

JK's 1. høringssvar - Klik her


Se SSJK's 2. høringssvar - Klik her

Se JK's 2. høringssvar - Klik her


Se også 1. høringssvar fra FL (Fritidshusejernes Landsforening) - Klik Her


Da kravet om fællesanlæg i udstykninger efter 1973 er fastholdt i den reviderede postlov anholder FL fortsat det umulige i dette krav.


Se notat fra FL - Klik her


SSJK støtter FL i denne henvendelse og har givet FL ok til at fremføre synspunkterne på SSJK's vegne.


Tilbage til oversigtenRenovation

Ansvarlig: John A. Hunderup


Udleveringen af beholdere forventes begyndt i uge 17, dvs. sidst i april.


Der er udfordringer med krav om vendeplads til skraldebilerne, særligt da de kun må bakke begrænset og kun lige ud.

Grundejere kan blive nødt til at oprette et lokalt vejlav der etablerer og vedligeholder en vendeplads. Afvent situationen og at de nye renovatører er kommet i gang. Alternativet kan være små (mindre en 20 husstande) fælles anlæg. Omkostninger og myndighedsarbejde/ansøgninger med etablering samt vedligeholdelse påhviler sommerhusejerne.


Vedrørende placering af nye beholdere og beholderskjul er rådet fra SSJK og Jammerbugt Kommune fortsat:
Afvent at den nye løsning er i gang og der har været afhentet et par gange, så der er sikkerhed for at placering og adgangsforhold er i orden.


"Affaldshåndbogen" er udsendt med post til alle sommerhusejere i januar 2023. Den indeholder beskrivelse af den nye løsning.

Der er primo november 2022 sendt information via e-boks til de grundejere der i dag har en 240 eller 360 liter container.

Der kommer lidt information kort før levering af beholdere, og der kommer en del information leveret sammen med beholderne.


Jammerbugt Kommune kommer løbende med flere eksempler på beholderskjul. Se kommunens hjemmeside.


Der er meget mere info her på kommunens hjemmeside


Kommunens præsentation af ny renovationsordning ved møde med SSJK 26. januar 2023

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Maj 2022 SSJK Notat om forventet løsning


01.02.2024 Brev til Michael Krogsgaard, formand TMU - Evluering af renovation 


Tilbage til oversigtenNaturnationalpark Tranum

Ansvarlig: Flemming Pedersen


Status pr. 17.02.2023:

I regeringsgrundlaget af december 2022 fremgår det stadig, at det er regeringens holdning at de 

15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres, som planlagt. Dog er der et arbejde omkring involveringen af lokale kommunalbestyrelser/byråd i den fremtidige drift mv.  Ligeledes skal dispensationsmuligheder fra dyrevelfærdsloven evalueres, så dyrevelfærden sikres i naturnationalparkerne” (Regeringsgrundlaget DEC 22 side 34).

 

På Naturstyrelsen hjemmeside er sidste opdatering fra 3. oktober 2022. Derfor har jeg rettet en henvendelse til Helle Lyngbak (Projektleder Naturnationalpark Tranum / Vendsyssel) omkring en status for projektet.

Det er rigtigt, at der ikke er sket så meget omkring Naturnationalpark Tranum siden folketingsvalget blev udskrevet i oktober. Det er helt sædvanligt, at statslige projekter med en vis politisk interesse sættes på pause i forbindelse med et valg. For naturnationalparkernes vedkommende afventer vi en klar tolkning af teksten i regeringsgrundlaget, og først når vi har den, kan vi igen agere lokalt. Jeg har ikke noget kvalificeret bud på, hvornår det bliver”.


Status pr. 9.11.2022:

De mange høringsforslag er samlet og på baggrund af disse har naturstyrelsen udarbejdet et høringsnotat (OKT 22). Notatet er placeret på foreningens hjemmeside. Så pt. afventer vi naturstyrelsen/regeringens næste udspil mod en endelig godkendelse.


Høringsnotat oktober 2022 - Link til Naturstyrelsens hjemmeside

Status pr. 29. september 2022

Status pr. 9. september 2022

Statusnotat pr. juni 2022

Naturstyrelsens web-side om Naturnationalpark Tranum

Slides fra generalforsamingen april 2022


Tilbage til oversigten


Sti 100: Udvikling og forlængelse

Ansvarlig: Flemming Pedersen


Status fra projektlederen, november 2022

220902 Møde med projektleder om linieføringen

Status pr. august 2022

Kommunens præsentation, maj 2022

Kort Blokhus - Løkken - Sti-100Vision for sti-100

Destination Blokhus-Løkken skal bindes sammen af en styrket rekreativ infrastruktur, - et stisystem, som vil forstærke den fysiske og mentale forbindelse mellem de to kystbyer og bidrage til oplevelsen af en samlet destination. Stisystemet vil gøre de mange oplevelser i geografien tilgængelige for bløde trafikanter og ikke mindst være en oplevelse i sig selv: glæden ved at bevæge sig rundt i ferielandet. Den rekreative infrastruktur skal inspirere og medvirke til at flytte færdsel fra bil til cykel eller til fods og dermed bidrage direkte ind i såvel en klima- som en sundhedsdagsorden. 

 

Formål med sti-100 projektet

Projektets formål er – ved at styrke den rekreative infrastruktur med Sti100 som rygrad – at binde Destination Blokhus-Løkken sammen og dermed styrke oplevelsen af at bevæge sig i én samlet destination.

Status pr. april 2023 fra projektlederen


"Vi har – i samarbejde med grundejerforeningerne – fundet et egnet tracé for Sti100.

Ligeledes har Hjørring Kommune fundet et forløb igennem Nybæk Plantage, og videre op til Løkken, hvor man kommer under hovedvejen oppe ved turistbureauet/busstationen/SuperBrugsen.

 

Stien vil bl.a. benytte sig af eksisterende stier og gå over fællesarealer i sommerhusområderne. Disse arealer tilhører mange steder de omkringliggende sommerhuse i ideelle anparter. Det er varierende antal anparter i de forskellige områder – det varierer fra 30 til 150 ideelle anparter i de enkelte områder. Sammenlagt berører tracéet arealer ejet af 435 ideelle anparter, hertil kommer 7 lodsejere udenfor sommerhusområderne.

Vi har været i kontakt med landinspektør, som anbefaler ekspropriationsproces. Kommunalbestyrelsen har på seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendt at ekspropriationsproces igangsættes.

 

Vi er nu i gang med udbud af landinspektøropgaven.

Vi planlægger at afholde et informationsmøde hvor de 435 ideelle anparter inviteres.

 

Herefter følger rådgiverudbud i forhold til detailprojektering mm."


Tilbage til oversigten


Tidsplan pr. december 2023


El-ladestandere og el-infrastruktur

Ansvarlig: Jørn Andersen


Status pr. 18.02.2023:

"De første måneder af 2023 står i dén grad i elbilens tegn i Jammerbugt Kommune.

Der bliver i øjeblikket etableret elladestandere på 38 lokationer ved Jammerbugt Kommunes bygninger. Entreprenøren som etablerer elladestanderne, er færdig med at etablere ladestandere i Fjerritslev, hvor der er syv elladestander-lokationer. Arbejdet er nu godt i gang i Aabybro, hvor der er 14 lokationer. I februar og marts går etableringen i Pandrup og Brovst i gang. Der er ni lokationer i Pandrup og otte lokationer i Brovst.

Samtlige ladestandere på de 38 lokationer vil være i drift inden udgangen af marts 2023”. Uddrag fra Jammerbugt Posten 18. februar 2023.


Kommunen har anvendt et firma til en beregning af behovet som er udmøntet i de 38 lokationer.

Derudover vil der være private opstillede elladestander rundt om i kommunen. Om behovet er inddækket må sommeren vise, når turisterne igen indtager Vestkysten. Vi vil fra SSJK følge situationen sommeren igennem.


Overblik over ladestandere i Jammeerbugt Kommune (åbner i nyt vindue)


JK Notat med status, november 2022

Kommunens præsentation, maj 2022


Tilbage til oversigtenDrænoplande

Ansvarlig: Inger-Lise Carstensen


Niels Erik Vedel, JK har oplyst, at man kan kontakte ham i alle situationer, hvor der ikke sker den nødvendige vedligeholdelse af en drængrøfter. JK vil kunne give påbud, og vil håndtere evt. uenighed vedr. afholdelse af udgifter til arbejdet.


Dokumenter og notater

SSJK Notat om status januar 2023

Kort over 32 drænoplande

Maj 2022 SSJK Notat: Grundvandssænkningsanlæg

i Jammerbugt Kommunes sommerhusområder


Afvanding af ”Søen” mellem Hunetorp Klit, Ferbæk Ejerlaug og Rødhus Klit.


Der blev den 20. marts 2023 afholdt et nyt møde mellem Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen og de tre grundejerforeninger.

Mødets formål var, at denne sag skulle påbegyndes på ny, da der havde været udskiftning af medarbejdere i Kommunen. JK havde været de mange komplicerede sagsakter igennem og foreslog, at sagen startes på en frisk. Dette blev accepteret af alle fremmødte.

På SSJK’s Hjemmeside under Drænoplande findes et resume af sagen, der begyndte efter den regnfulde vinter 2019/2020, hvor ”Søen” opstod.

Det første der nu skal ske er, at naturforholdene i området afklares. Den botaniske undersøgelse vil efter planen blive udarbejdet af et privat firma og være færdig slut juni.

Naturstyrelsen er åben for, at der skal findes en løsning på problemet. Der blev drøftet en løsning med et vandløbsprojekt, der kan sænke vandstanden til et niveau, som er konstateret her i vinteren 2023.

Der opsættes snarest en vandmåler ved ”Søen”, så vandstanden kan følges.

JK vil indkalde til nyt møde, når naturforholdene er undersøgt. Til dette møde vil fokus være på løsningsmuligheder (både kortsigtede og langsigtede) baseret på den botaniske undersøgelse.


Tilbage til oversigten